Artikel 1 - Begripsbepaling
De in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

1.1 Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden RAI Amsterdam Convention Centre.
1.2 Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een overeenkomst met RAI Amsterdam of een andere organisator van een evenement sluit ter zake van het bijwonen van een door RAI Amsterdam dan wel door een Derde in het Convention Centre te organiseren Evenement. Ook de natuurlijke of rechtspersoon die enig Evenement in het Convention Centre bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met RAI Amsterdam of een Derde heeft gesloten.
1.3 Derden: de natuurlijke of rechtspersonen die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator van een Evenement betrokken zijn bij een Evenement in het Convention Centre.
1.4 Convention Centre: de (vergader- en congres)zalen, het RAI theater, de (tentoonstellings)hallen, het Elicium, de lounges en/of de foyers van het RAI Amsterdam Convention Centre, gelegen aan het Europaplein te Amsterdam, alsmede de daarbij behorende ruimten als entrees, gangen, trappen, cafés en/of restaurants, parkeergarages en (buiten)terreinen.
1.5 Evenement: ieder(e) beurs, congres, tentoonstelling, theaterproductie of ander evenement in het Convention Centre.
1.6 RAI: RAI Amsterdam B.V. gevestigd te Amsterdam aan het Europaplein (handelsregister nr. 34192575).

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen RAI Amsterdam/Derden en de Bezoekers van het Convention Centre. Deze voorwaarden hebben eveneens betrekking en zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van bedoelde overeenkomst worden verricht. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle bezoekers van het Convention Centre, uit welken hoofde ook.
2.2 RAI Amsterdam zal in redelijkheid al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Convention Centre naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. RAI Amsterdam zal tevens trachten de Evenementen in het Convention Centre ongestoord te laten plaatsvinden. RAI Amsterdam verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van het Convention Centre. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt RAI Amsterdam hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

Artikel 3 - Kaartverkoop / Aanbiedingen / Prijzen

3.1Alle door RAI Amsterdam, dan wel door Derden gedane aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven in relatie tot de Evenementen zijn vrijblijvend. RAI Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door RAI Amsterdam en/of Derden en anderen aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door Derden, daaronder begrepen de zogeheten voorverkoopadressen.
3.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van RAI Amsterdam/Derden te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij (hernieuwde) binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Convention Centre.
3.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie door RAI Amsterdam van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval afdracht van de toegangsprijs door de Derden aan RAI Amsterdam om redenen aan de zijde van Derden niet plaatsvindt, en of (iii) het Evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan RAI Amsterdam verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruikmaakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie door RAI Amsterdam van de toegangsprijs plaats.
3.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van RAI Amsterdam/Derden, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van RAI Amsterdam/Derden of van andere erkende (voor)verkoopadressen. RAI Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor toegangsbewijzen die door Derden en andere derden verkocht worden. Alleen de bij de door RAI Amsterdam/Derden erkende verkooppunten gekochte toegangsbewijzen worden aanvaard.

Artikel 4 - Verblijf in het Convention Centre

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Convention Centre dient de Bezoeker niet in strijd te handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de (als zodanig kenbare) functionarissen van RAI Amsterdam/Derden gegeven aanwijzingen en instructies stipt op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris van RAI Amsterdam/Derden de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Convention Centre worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken en van andere kosten.
4.2Het is de Bezoeker onder meer verboden:
a) aan derden in het Convention Centre goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b) (huis)dieren het Convention Centre in te brengen;
c) etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Convention Centre mee te brengen, tenzij in de voor het Evenement betreffende deelnemingsvoorwaarden uitdrukkelijk een uitzondering is gemaakt voor het bepaalde in sub b (hierboven) of dit lid c, dan wel anderszins uitdrukkelijk door RAI Amsterdam schriftelijk toestemming is verleend;
d) naar het oordeel van een functionaris van het Convention Centre gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Convention Centre in te brengen c.q. met zich mee te voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald door RAI Amsterdam;
e) in het Convention Centre te roken.
4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van RAI Amsterdam doorzoeking verlangen van door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien zulks redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Convention Centre worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.
4.4 In bijzondere gevallen kan de organisator van een Evenement bepalen dat het de Bezoeker niet is toegestaan foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur en telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in het Convention Centre te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van RAI Amsterdam/Derden zijn in dat geval bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Convention Centre in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Convention Centre worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.
De bezoeker dient zich te realiseren dat andere bezoekers foto's kunnen nemen in het Convention Centre.
4.5 RAI Amsterdam behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van RAI Amsterdam

5.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Convention Centre is voor eigen rekening en risico.
5.2 RAI Amsterdam is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RAI Amsterdam en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen RAI Amsterdam verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van RAI Amsterdam wordt onder meer uitgesloten voor:
a) schade ten gevolge van het handelen van Derden/derden, waaronder begrepen door RAI Amsterdam/Derden ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Convention Centre en de door andere derden ingeschakelde personen;
b) schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van RAI Amsterdam/Derden gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c) (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van Evenementen waarop de overeenkomst tussen RAI Amsterdam/Derden en de Bezoeker betrekking heeft;
d) schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.
5.3 RAI Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van RAI Amsterdam/Derden. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van RAI Amsterdam/Derden onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien –, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, terreur en/of terreurdreiging, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van RAI Amsterdam/Derden in het Convention Centre, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Artikel 6 - Reclame / Klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen RAI Amsterdam en de Bezoeker dienen de directie van RAI Amsterdam bij voorkeur onverwijld, en in ieder geval binnen twee (2) maanden, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door RAI Amsterdam niet meer in behandeling genomen.
6.2 Reclame is in beginsel niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door RAI Amsterdam/Derden te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van RAI Amsterdam:
a) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
b) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen RAI Amsterdam/Derden en de Bezoeker betrekking heeft;
c) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers, zal RAI Amsterdam het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;
d) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Convention Centre, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Convention Centre, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud;
f) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids)opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Convention Centre;
h) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging in de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
j) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud, danwel de keuze van Derden die voorziening al dan niet aan te bieden;
k) klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

Artikel 7 - Parkeren

7.1Parkeren op of in het Convention Centre is uitsluitend toegestaan in resp. op de daarvoor opengestelde garages en buitenterreinen, en tijdens de aangegeven openingsuren.
7.2 Parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van personenauto's en bedrijfsauto's met een maximale lengte van 4.80 meter. Het is niet toegestaan aanhangwagens (en/of caravans) in de garages en op de buitenterreinen te parkeren.
7.3 De geparkeerde of te parkeren voertuigen dienen te voldoen aan de op de openbare weg geldende wet- en regelgeving voor voertuigen (WA-verzekering, overschrijvingsbewijs). De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn derhalve ook van toepassing in de garages en op de buitenterreinen.
7.4 Gedurende de aanwezigheid in de garages en op de buitenterreinen dient de Bezoeker zich te gedragen overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 7.3 en de aanwijzingen van het personeel van RAI Amsterdam.
De Bezoeker dient het voertuig te plaatsen op de aangegeven plaatsen en binnen de aangebrachte belijning en zich verder zodanig te gedragen dat de overige Bezoekers en daaraan gerelateerd verkeer niet worden ver-/gehinderd en dat de veiligheid van mens en voertuig niet in gevaar wordt gebracht.
7.5 RAI Amsterdam is gerechtigd, indien dit naar het redelijk oordeel van RAI Amsterdam is gewenst, voertuigen te (doen) verplaatsen en/of te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van RAI Amsterdam leidt.
7.6 Tot de verplichting van RAI Amsterdam behoort niet de bewaking van het voertuig.
RAI Amsterdam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en/of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van Bezoeker in relatie tot het gebruik van de parkeervoorzieningen van RAI Amsterdam, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van RAI Amsterdam.
Onder Bezoeker wordt mede verstaan iedere andere inzittende van het voertuig.
7.7 De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die door hem en zijn voertuig is veroorzaakt. Schade aan de parkeervoorzieningen, met inbegrip van de daarbij horende installaties/ apparatuur, komt voor rekening van de Bezoeker.
7.8 RAI Amsterdam aanvaardt in beginsel geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de geboden parkeervoorzieningen of schade ten gevolge van overige diensten die door of namens RAI Amsterdam/Derden in de garages en/of op de buitenterreinen van het Convention Centre worden aangeboden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van RAI Amsterdam.

Artikel 8 - In bewaring gegeven garderobestukken

8.1 Goederen bevinden zich in het Convention Centre voor eigen rekening en risico. RAI Amsterdam en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van beschadiging of verlies van goederen, noch voor schade uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen, tenzij sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van RAI Amsterdam.
8.2 Op de op regelmatige wijze in bewaring gegeven garderobestukken zijn de in dit artikel opgenomen voorwaarden van toepassing.
Onder garderobestukken worden tevens verstaan die voorwerpen waarvan het in de garderobe in bewaring geven gebruikelijk is, zoals handtassen, aktetassen, e.a. Niet onder garderobestukken vallen de zich eventueel in de garderobestukken bevindende voorwerpen dan wel geld of andere voorwerpen van waarde.
8.3 De voorwaarden gelden vanaf het moment van afgifte van het goed aan het garderobepersoneel. Schade veroorzaakt door verlies van het garderobenummer wordt door RAI Amsterdam niet vergoed. Van vergoeding is verder uitgesloten (i) schade welke de eigenaar/houder van het garderobenummer of de hem begeleidende personen opzettelijk of door bewuste roekeloosheid veroorzaken, alsmede (ii) schade in relatie tot de zich eventueel in de garderobestukken bevindende voorwerpen, zoals geld en/of voorwerpen van waarde. RAI Amsterdam is voor het volle bedrag van de schade aansprakelijk tot een maximum van zevenhonderd vijftig euro (€750,00), inclusief BTW, voor elk garderobebewijs.
8.4 De aansprakelijkheid van RAI Amsterdam geldt slechts jegens die persoon door wie het garderobebewijs bij afgifte van de goederen werd aangenomen en kan niet aan een derde worden overgedragen. Ingeval de garderobestukken niet worden afgehaald vóór het einde van de openstelling van de garderobe en in ieder geval vóór het tijdstip dat de bewaking van de garderobe een einde neemt, vervalt de aansprakelijkheid van RAI Amsterdam. De hier bedoelde tijdstippen wordt duidelijk aangegeven bij de garderobe.
8.5 Eventuele klachten moeten direct bij teruggave van de garderobestukken bij het garderobepersoneel worden ingediend.
Vorderingen tot schadevergoeding moeten onder vermelding van het nummer op/van het garderobewijs binnen 48 uur na teruggave van de in bewaring gegeven goederen bij RAI Amsterdam worden ingediend. Men kan volstaan met een schriftelijke aangifte van de schade. Ingeval van schade door brand, diefstal of vermissing moet ook bij de politie aangifte worden gedaan.
Degene die schade lijdt moet bewijzen dat de voorwerpen waarvoor hij schadevergoeding vordert, zijn beschadigd als gevolg van een gebeurtenis waarvoor RAI Amsterdam aansprakelijk is. Ook moet hij de juistheid van de hoogte het door hem gevorderde bedrag bewijzen. Ontdekt een bewaargever door hem aan RAI Amsterdam in bewaring gegeven en vervolgens vermiste voorwerpen, dan moet hij dit onmiddellijk melden aan RAI Amsterdam en op verlangen van RAI Amsterdam de nodige stappen ondernemen, met name bij de politie, om de voorwerpen te identificeren en terug te krijgen, dan wel om zijn rechten aan RAI Amsterdam over te dragen.
8.6 Schade wordt slechts vergoed tegen teruggave van het garderobebewijs; de betaling volgt binnen acht (8) dagen na vaststelling van de hoogte van de schade.
Worden de na het ontstaan van de schade te vervullen verplichtingen van de bewaargever niet nagekomen, dan is RAI Amsterdam vrijgesteld van de verplichting tot betaling, indien dit niet-nakomen van de bewaargever berust op opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9 - Persoonsgegevens
Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door RAI Amsterdam en/of door RAI Amsterdam ingeschakelde verkooppunten worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een bestand in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). RAI Amsterdam en/of het verkooppunt is verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens.
Een kopie van de melding ingevolge de Wbp van deze verwerking ligt ter inzage bij RAI Amsterdam en het verkooppunt. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar RAI Amsterdam of aan de Stichting Kaartverkoop Netwerk Nederland, Postbus 15953, 1001 NL Amsterdam.

Artikel 10 - Overige voorwaarden / Regelingen
De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van RAI Amsterdam.

Artikel 11 - Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

11.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en RAI Amsterdam voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam

Artikel 12 - Restbepalingen

12.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Bezoekersvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Bezoekersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. RAI Amsterdam zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
12.2 RAI Amsterdam behoudt zich het recht voor de Algemene Bezoekersvoorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Bezoekersvoorwaarden vervangen alle voorgaande algemene bezoekersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door RAI Amsterdam.
12.3 De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.